Frugt og bærudvalgets medlemmer


Torben Bo Toldam-Andersen

Maren Korsgaard
Hanne Lindhard Pedersen
Martin Jensen
Aksel H. Sørensen
Kurt Bo Kjærgaard

Grethe Bjerregaard
Frugt og bærudvalgets forretningsorden


Formål

Formålet er at fremskaffe og formidle viden om dyrkning, sortsvalg, kvalitet og anvendelse af frugt og bær i haverne.

Udvalget skal sikre dialogen mellem universiteternes havebrugsforskning, privathavebrugets organisationer og erhvervsskolerne.


Udvalgets sammensætning

Udvalget består så vidt muligt af repræsentanter fra privathavebrugets organisationer, bl.a.:

Haveselskabet

Kolonihaveforbundet for Danmark

Foreningen Praktisk Økologi

samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner med gartneri- og jordbrugsfag. Herunder:

Erhvervsskolerne

Århus Universitet

Københavns Universitet

Udvalget supplerer sig desuden med relevante fagpersoner.


Udvalgets arbejde

Udvalget konstituerer sig med formand og kasserer.

Dagsorden til møderne udsendes af formanden mindst 2 uger før hvert møde afholdes.

Der vælges en referent ved hvert møde. Referenten udfærdiger beslutningsreferat efter hvert møde. Dette udsendes til udvalgets medlemmer senest 2 uger efter mødets afholdelse.

Udvalget vælger selv sine opgaver. Formidling af den genererede viden sker via trykte og elektroniske medier.

De implicerede organisationer afholder selv de med mødevirksomheden forbundne udgifter.

Udvalget fører en løbende dialog med relevante planteproducenter.