Privathavebrugets frugt og bærudvalg


Historien

I uge 2 1978 afholdtes det årlige kursus for konsulenter i haveselskaberne og årets emne var - køkkenhaven.
Den 12. januar var emnet frugttræer og bærbuske i privathaven,  hvor Prof. Sven Dalbro fortæller om frugttræet, Dencher-Hansen, Pometet om  sjove, anderledes bærplanter og Jørgen Vittrup Christensen om kirsebær og blommer.
Jørgen Vittrup Christensen foreslår at der oprettes et frugt og bærudvalg. Forslaget har han nedskrevet på et stykke papir, lægger det på katederet med bemærkningen om at nu kan nogle tage ideen op. Det gør Søren Ryge Petersen.
Den 20. februar 1978 mødes Sven Dalbro, Vittrup Christensen, I. Groven og Ryge Petersen i Aarhus. 
I referatet kan læses: Fra forskellige sider er der udtrykt ønske om, at forskning og forsøg inden for dyrkning af frugt og bær i højere grad end hidtil tager hensyn til det private havebrug. Da forsøgsvirksomhedens formålsparagraf ikke lægger sig hindrende i vejen for en sådan udvikling, bør der snarest fremkomme et initiativ fra repræsentanter for havebruget, og for at konkretisere tanken blev man på ovennævnte møde enige om at foreslå følgende (efter udkast fra Vittrup Christensen):
Der bør snarest nedsættes et udvalg, bestående af
    1 repræsentant fra Østifternes Haveselskab
    1 repræsentant fra Kolonihaveforbundet for Danmark
    1 repræsentant fra Haven’s redaktion
    1 repræsentant fra Det jydske Haveselskab
Dette udvalg supplerer sig med personer fra Landbohøjskolen og forsøgsvirksomheden.

Udvalgets formål: At stimulere kontakten mellem forsøgsvirksomhed, Landbohøjskolen og forbrugerorganisationer med henblik på at fremskaffe relevante sorter og kulturoplysninger indenfor frugt og bær området.
Da begrebet INFORMATION spiller en afgørende rolle i et sådant arbejde, bør ansvaret herefter pålægges en bestemt person, hvorfor ovennævnte repræsentant for HAVEN’s redaktion er foreslået som medlem af udvalget.
Udvalgets arbejdsopgaver:
    Udvalget skal tage initiativ til at udarbejde:
a.    Informationsmateriale til konsulenter
b.                   do      til haveejere (HAVEN, evt. pjecer, TV etc.)
c.    Pressemeddelelser (Dags- og ugepresse, radio, TV m.v.)
d.    Demonstrationer (på forsøgsstationer m.m.)
e.    Udarbejdelse af foredragstilbud
f.    Rådgivning og information til planteskolerne
g.    Formulere forsøgs- og forskningsopgaver med sigte på det private
       havebrug. (I praksis ved at søge om at få repræsentanter i
       arbejdsplanudvalgene).
h.    Søge tilskudsmuligheder til ovennævnte
i.    Fungere som et organ, hvor konsulenter og andre kan fremsætte
      relevante ønsker m.v.
Møder: Mindst to pr år.
Aabyhøj 13. april 1978.


Vedrørende det nye frugt- og bærudvalg.

De implicerede organisationer har nu valgt repræsentanter til udvalget:

    For Kolonihaveforbundet: Eyvind Thorsen
    For Østifternes Haveselskab: Anne Merete Jensen
    For Det jydske Haveselskab: Poul Hagedorn
    For HAVEN: Søren Ryge Petersen

Sven Dalbro (Landbohøjskolen), Jørgen Vittrup (Blangstedgaard) og Inge Groven (Hornum) træder ind i udvalget.

På mødet (Rolighedsvej 23, Kbh.) den 23.maj 1978:

Udvalget konstitueret sig med Anne Merete Jensen som formand og Søren Ryge som sekretær.

Forretningsorden  for frugt- og bærudvalget blev vedtaget:

Udvalgets formål:
Formålet er at stimulere kontakten mellem forsøgsvirksomheden, Landbohøjskolen og forbrugerorganisationerne med henblik på at fremskaffe oplysninger vedrørende dyrkning af frugt og bær i haverne.

Udvalgets sammensætning:
Følgende organisationer udpeger hver en repræsentant:
Østifternes Haveselskab
Det jyske Haveselskab
Kolonihaveforbundet for Danmark
Udvalget supplerer sig desuden med repræsentanter fra Landbohøjskolen, Forsøgsvirksomheden, samt HAVEN’s redaktion

Udvalgets arbejde:
Udvalget konstituerer sig med formand og sekretær.
Dagsorden til møderne udsendes af formanden mindst 4 uger før hvert mødes afholdelse.
Der afholdes møder ordinært hvert halve år – samt efter behov.
Sekretæren udfærdiger beslutningsreferat efter hvert møde. Dette tilsendes til udvalgets medlemmer, samt ovennævnte organisationer.
Udvalget vælger selv sine opgaver, og de implicerede organisationer afholder selv de med mødevirksomheden forbundne udgifter.


Udvalgets forretningsorden er senest revideret 18. januar 2011:


Frugt og bærudvalgets forretningsorden

Formål:
Formålet er at fremskaffe og formidle viden om dyrkning, sortsvalg, kvalitet og anvendelse af frugt og bær i haverne.
Udvalget skal sikre dialogen mellem universiteternes havebrugsforskning, privathavebruget organisationer og erhvervsskolerne.

Udvalgets sammensætning:
Udvalget består så vidt muligt af repræsentanter fra privathavebrugets organisationer bl.a.
Haveselskabet
Kolonihaveforbundet for Danmark
Foreningen Praktisk Økologi
Samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner mellem gartneri- og jordbrugsfag. Herunder:
Erhvervsskolerne
Aarhus universitet
Københavns universitet
Udvalget supplerer sig desuden med relevante fagpersoner

Udvalgets arbejde:
Udvalget konstituerer sig med formand og kasserer
Dagsorden til møderne udsendes af formanden mindst 2 uger før hvert møde afholdes.
Der vælges en referent ved hvert møde. Referenten udfærdiger beslutningsreferat efter hvert møde. Dette udsendes til udvalgets medlemmer senest 2 uger efter mødets afholdelse.
Udvalget vælger selv sine opgaver. Formidling af den generelle viden sker via trykte og elektroniske medier.
De implicerede organisationer afholder selv de med mødevirksomheden forbundne udgifter.
Udvalget fører en løbende dialog med relevante planteproducenter.


Udpluk fra mødereferater

Den 27. september 1980 afholdes Frugt og bærdagen  på Landbohøjskolen fra kl. 09.00 – 1600.  Udvalgets medlemmer holder i løbet af dagen hver sit indlæg på ca. 20 minutter.
Emnerne var: Mine frugttræer – Søren Ryge, Æble- og pæresorter – Anne Merete Jensen, Kirsebær og blommesorter – Jørgen Vittrup, Frugtbusksorter – Olav Poulsgaard, Sjældnere frugt og bærsorter – Dencker Hansen, Sygdomme og skadedyr – Mogens Dahl, Beskæring – Jørgen Vittrup, Ompodning – Dencker Hansen, Frugttræer som prydtræer – Eyvind Thorsen, Jord,Vand,Gødning – Poul Hagedorn, Bestøvning, befrugtning og udtynding – Jørgen Vittrup, Espalier og grundstammer – Anne Merete Jensen, Hvor meget kan man høste – Olav Poulsgaard
Dagen sluttede med paneldrøftelse.

Den første pjece Frugt og bær i haven – udgives. Agro-kemi giver 14.000 kr. til trykning m.v

Haveforsøg med plantning af æbler på  3 forskellige grundstammer på Pometet 1980 på M 26, M 106 og vildstamme

Pjecen - frugt og bær i haven - udkommer 1985. Der er sort/hvide tegninger af de forskellige frugter. Bemærk sprøjteplan på bagsiden

Angående sprøjtning af havesorter på Årslev: Udvalget sagde ja til, at holde inde med sprøjtningen (evt. Med udtagelse af enkelt sprøjtning mod skadedyr. April 1987.

Pjecen GRØN VIDEN nr. 22 – Sorter af frugt og bær i haven – udkommer i jubilæumsåret 1988. Red. Vittrup.
 
Poul Hansen overvejer indkøb af 6 havedrivhuse til Pometet i sept. 1988.
Underudvalg nedsættes - hvad skal der i drivhusene af frugt og bær. Forslaget til afprøvning fra Claus Larsen (Pometet), Mette, Jann og Poul Hagedorn vedtaget okt. 1989.
Og tilplantet forår 1990.

I anledning af udvalgets 10 års jubilæum deltages med en frugtstand på Det jyske Haveselskabs Landsudstilling i Jelling 19. - 21. august 1988. Vittrup og Jann tager en dag hver.

Frank Hejndorf har lavet en Plakat - Frugt og bær til have og landskab i 1989. Søgt og fået 10.000 kr. fra Landlegatet til plakat.

Udvalget skriver tekster til Tekst-TV, da 1991 er udnævnt til frugtår.  30 tekster binder udvalget sig for fra 1/4 til 1/11. Tekster sendes til Frank Hejndorf. Jann udarbejder lister over emner.

Udvalgets første formand Anne Merete Jensen stopper 27. februar 1991.  Eyvind Thorsen vælges som ny formand.

I 1992 udarbejdes en sprøjteplan/kemikalieoversigt – kun til brug for konsulenter

GRØN VIDEN nr. 72 – Sorter af frugt og bær til haven udkommer juni 1992. Mange udvalgsmøder er gået, inden det endelige resultat er opnået. Pjecen udgives i 35.000 eksemplarer – der er ikke tidlige trykt så stort et oplag af Grøn Viden og Jørgen Vittrup fortæller at det svarer til, hvis de stables ovenpå hinanden, vil de nå kanten af Rundetårn. Vægten er 1190 kg.

I 1994 arbejdes med den nye pjece. Det vedtages at der skal være en kort sortsbeskrivelse over æbler og pærer.

Det vedtages i 1995 at Hanne Lynge Jacobsen udarbejder et oplæg til Frugthaven i Valbyparken i forbindelse med HAVEKULTUR 96 i København.

GRØN VIDEN nr. 93 – Sorter af frugt og bær til haven udkommer i maj 1996.

Frugthaven i Valbyparken som Hanne har tegnet etableres, det praktiske arbejde udføres af Roskilde tekniske skole (Vilvorde).
De 17 temahaver Havekultur 96, indvies 1. juni 1996.
I weekenden 3-4 august afholdes frugt og bærdag i Frugthaven. Udvalgsmedlemmer er  til stede i Haven.

Udvalget har gennem flere år ønsket at lave en Grøn Viden om eksotiske planter. I 1997 besøges gartnerier, der producere disse til bl.a. orangerier. I 1998 besøger udvalget Orangeriet ved Fredensborg Slot. Det viser sig at der ikke er styr på sortiment og sortsnavne, og det lykkes ikke at finde nogen på Årslev eller Landbohøjskolen, som interesserer sig for emnet. Udvalget har de næste år også eksotiske planter på dagsordenen, men der kommer ikke noget ud af det.


Udvalget og Pryd- og frugttræklubben er enige om i 2000 at følgende sorter udgår af sortimentet, der anbefales til private haver: ’Golden Delicious’, ’Mutzu’ og ’Jonagold’, samt paradisæbler ’John Downie’.

Grøn Viden nr.131 maj 2000 Frugt- og bærsorter udkommer i maj 2000.

Udvalget tager på ekskursion til Skåne 5. og 6. september 2001 med besøg på forsøgsstationen i Kivik og besøg i Äpplets hus. Næste dag Institutionen för hortikulturell växtförädling, Balsgaard.

Grøn Viden nr. 142  Plant et frugttræ udkommer september 2001.

Den 24. oktober 2001 kl. 15.00 overdrager frugt- og bærudvalget  2 'Danziger Kant' æbletræer til Dronning Margrethe II, det foregik i Marmorhaven, Fredensborg Slot. Dronningen og Prinsgemalen hjalp til med plantningen. Jann Poulsen holdt talen i forbindelse med overdragelsen. Herefter en reception i Orangeriet.
Træerne var en gave fra udvalget i anledning af Dronningens 60 års fødselsdag 16. april 2000.
Den 3. december 1999 under en meget, meget kraftig orkan væltede et gammelt 'Danziger Kant' æbletræ. Slotsgartner Jacob Jacobsen kontaktede udvalget, som foreslog udvalget, at give et træ som gave.
Da der ikke var træer af denne sort at opdrive, sørgede Torben Bo Toldam-Andersen, sammen med Claus Larsen på Pometet for,  at der blev podet nogle træer. Derfor først  overdragelsen i 2001. Og hvor Dronningen ønskede at der blev plantet 2 træer. 
Tilstede fra udvalget var Torben Bo Toldam-Andersen, Claus Larsen, Per Mortensen, Holger Daugaard og Jann Poulsen.

På møder i 2002  tales om udvalgets 25 års jubilæum som nærmer sig. Der holdes  møde med SES slotshaver om muligheden for at plante espaliertræer i Bernstorff Slotshave (på det tidl. gartneri’s jord) .Torben Bo Toldam-Andersen udfærdiger tegninger med forslag til espaliertyper, frugtsorter og grundstammer.

I foråret 2003 møder om den praktiske den af espalierplantningen, afvikling af jubilæum, udsendelse af invitationer, pressemeddelelser m.m.

Frugt og prydtræklubben sponsorerer træerne, som bliver produceret hos Bent Poulsen, Oure. Det drejer sig om 112 træer, som skal plantes ud som 1-årstræer. SES slotshaver søger for etablering af opbindingssystemer

Jubilæumsdatoen blev fastsat til den 24. oktober 2003 kl. 10.30 i Bernstorffs slotspark.

De fremmødte blev udstyret med spader og hjalp til med plantning af træerne - en festlig seance. Efterfølgende var der reception i drivhuset.
Udvalget holdt senere jubilæumskomsammen i Avlsgårdens lokaliteter.
I anledning af jubilæet udgives Grøn Viden nr. 154, Espaliering af frugttræer.

Udvalget ser på valnød og hasselsorter, samt ægte kastanje.  Hos Lars H. Westergaard Rynkeby juli 2004.
Det resulterer i at Lars skriver Grøn Viden nr. 166, august 2005 om Dyrkning af nødder: Hassel, valnød og spisekastanie. Der er bevilget penge fra Niels Esbjergs mindefond til udgivelsen.

Der drøftes på udvalgsmøderne sortiment for næste Grøn Viden. Der er et tæt samarbejde med frugt og prydtræklubben  vedr. sortsvalg. Især med formand Bent Poulsen, Oure og Ole Pedersen, Ringsted. For bl.a. at sikre at træerne produceres og kan købes.

Grøn Viden nr. 173 Frugt og bær til haven – udkommer i november 2006.

Frugt og prydtræklubben arbejder på et koncept om materiale til ophængning i Havecentrer og planteskoler som fortæller om anbefalelsesværdige sorter til haver. Udvalget går materialet igennem og det godkendes med enkelte rettelser. Konceptet hedder ”Succes med Frugt”, og der står at sortimentet anbefales af Privathavebrugets frugt og bærudvalg.

Der indledes et samarbejde med den Økologiske Have i Odder og der afholdes et møde 15. maj 2007.
Samme dag besøgtes Frode Jensens frugttræplanteskole ved Sabro. Emnet støtte fra Frugt og prydtræklubben til plantning i Odder, blev drøftet.

På mødet i januar 2008 gennemgås beplantningsplan af frugt og bær i Den Økologiske have i Odder, og der fremsendes ændringer til sorter og grundstammer.

Der er ekskursion til Stenestad park  (Swedish Pomology Science Center ved Viktor Trajkovski) Söderäsen, 30 km øst for Hälsingborg.
Vi så på Viktors store samling af frugttræer fra mange Østeuropæiske lande, som Rusland, De Baltiske Lande, Polen, Rumænien, og også Sibirien og Kasakstan, der foretages iagttagelser og forsøg.
Hos Fruemöllens Bär, på den anden side af Söderäsen så udvalget på økologisk dyrkning af frugtbuske, og problemer ved dyrkning af frugtbuske i væksthus.
  
Grøn Viden nr. 176 – Frugt og bær. Sådan lykkes de i haven med økologiske metoder – udkommer i november 2008.

25. august besøger udvalget Den Økologiske have i Odder, samt besøg på Jordbrugets uddannelsescenter Århus – bedre kendt som Beder Garntnerskole.

Grøn Viden nr. 179 – Dekorative træer og buske med spiselige frugter – udkommer maj 2010.

I forbindelse med udvalgsmøde 6.maj 2010 besigtigede udvalget i Bernstorff Slotshave (Herregårdsgartneriet) espaliertræerne, som blev plantet i forbindelse med jubilæet 2003. Espalierne er begyndt at tage form, der er mange raffinerede espalierformer. Gartner Michel Armsen SES passer træerne med tilsyn af Torben Bo Toldam-Andersen.

Der er ekskursion til Gl. Estrup med rundvisning og besigtigelse af gamle frugttræer 1. september 2010.

19. maj 2011 er der ekskursion til Lundhede Planteskole, og Blomstergården ved Viborg, ”det jyske pomet”, der er genbank.

Ved mødet på Årslev 18. august 2011 fremviste Martin Jensen projekt med indsamling af vilde blåbær og vilde brombær, samt forsøg med undersøgelse af Aronia. Samt tunnelforsøg med ’luksusbær’.

På mødet 12. januar 2012 blev udvalgets hjemmeside atter drøftet, og Aksel påtog sig jobbet at starte hjemmesiden op.
På Pometet oprettes en produktionslinie ”fra presse til flaske”, der er stor interesse for vin. Udvalget fik smagsprøver. Samt en flot plakat - Danmarks æblesorter - udarbejdet af Maren Korsgaard.
Udvalgsmedlemmer gennem årerne.


Privathavebruges frugt og bærudvalg's først møde fandt sted tirsdag den 23. maj 1978.

Det jydske Haveselskab:      Poul Hagedorn
                                        Søren Ryge Petersen
                                        Hanne Lynge Jacobsen
Haveselskabet:                    Aksel Hougaard Sørensen

Østifternes Haveselskab:    Anne-Merete Jensen (Mette) Formand
                                             1978-1991
                                      Jann Poulsen (med fra 1980) Formand 2000-
Det Danske Haveselskab - øerne:    Anne Marie Lind

Familielandbruget:        Olav Poulsgaard
                                 Anne-Merete Jensen (Mette) - fra 1980.
                                 John Norrie

Kolonihaveforbundet:        Eyvind Thorsen - Formand 1991-2000
                                     Jann Poulsen

Statens Forsøgsvirksomhed:    Inge Groven - Hornum
            Jørgen Vittrup Christensen - Blangstedgaard/Årslev
            Hanne Lindhard Pedersen - Årslev
            Martin Jensen - Årslev

Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole:           
                            Sven Dalbro
                            Jørgen Vittrup Christensen
                            Poul Hansen
                            Torben Bo Toldam-Andersen

Pometet:              Dencker Hansen
                          Claus Larsen
                          Torben Bo Toldam-Andersen

Andre fagpersoner:        Per Mortensen
                  Maren Korsgaard
                  Kurt Bo Kjærgaard (Jordbrugets uddannelsescenter, Beder)